نکات مهم برای انجام به هنگام عقد قرارداد
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰۱:۳۳ eye 1477

ملاحظاتی است که باید هر شخص در زمان قبل، حین و بعد از قرارداد به آن توجه کند شامل موارد ذیل است:

 
پیش نویس قرارداد را خوب ببینید و بخوانید و بفهمید.
سعی کنید شما ارائه دهنده اولین پیش نویس از قرارداد باشید.
برای امضای قرارداد عجله نکنید. قرارداد را نخوانده امضاء نکنید. پیش نویس آنرا چند بار مطالعه کنید.
حتی اگر نمی توانید در پیش نویس قرارداد تغییر دهید باز هم با مشاور حقوقی و وکیل متخصص قراردادها مشورت کنید.
پیش نویس قرارداد خود را برای طرف مقابل ارسال کنید و موارد اصلاح شده توسط طرف مقابل را مجدداً بررسی کنید تا به نسخه نهایی برسید.
قرارداد را تایپ کنید تا همه نسخه های آن متحد المتن و متحد الشکل باشد.
کلیه صفحات قرارداد امضاء شود نه فقط صفحه آخر همچنین کلیه اوراق پیوست های قرارداد امضاء شود و در قرارداد به پیوست داشتن و در کلیه اوراق پیوست نیز به منضم بودن به قرارداد شماره .................... مورخ ................. تصریح شود.
از طرف بخواهید در ذیل امضای خود نام کامل خود را به همراه تاریخ با دست خط خودش درج کند و اثر انگشت هم بزند.
اگر نسخه های قرارداد کاربنی است نسخه های کاربنی بدون کاربن امضاء شود چون به اعتقاد برخی نسخه کاربنی نسخه اصل نیست.
از خط خوردگی، ابرو باز کردن، عوض کردن خودکار، نوشتن مجدد روی امضاء، پر رنگ کردن یک کلمه یا یک عدد و ... حداً پرهیز شود.
مواظب اشکال تایپی و سهو قلم و غلط املایی و صفر ها و ریال و تومان و تاریخ ها باشید.
اسم کامل شناسنامه ای و پسوندها و پیشوندهای نام و نام خانواتدگی طرفین در قرارداد نوشته شود. صفحات توضیحات شناسنامه را هم ببینید.
قرارداد را از اول سطر کاغذ شروع نکنید. چون سطر اول زیر گیره فلزی پوشه می رود و خوانده نمی شود.
فضاهای خالی و فاصله بین کلمات امکان جعل را زیاد می کند.
قرارداد حتی الامکان به امضای شهود معتبر برسد و مشخصات شهود ذکر شود.
به محل تنظیم قرارداد در متن قرارداد تصریح شود.

قرارداد باید دارای تاریخ و شماره باشد.
تاریخ قرارداد را با اقدامات تکمیلی قابل اثبات سازید.