طراح، ناظر و مجری در سیستم ساخت و ساز کشور
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۱:۵۲ eye 1306

طبق تعاریف حقوقی، طراح شخصی  است حقیقی یا حقوقی که نقشه های اجرایی و لیستوفر و متره و براورد پروژه  را بر مبنای استانداردها و مقررات ملی ساختمان تهیه می کند. ناظر شخصی حقیقی یا حقوقی  که مسولیت نظارت بر اجرای درست پروژه را مطابق نقشه ها بر عهده دارد. این مسولیت می تواند به صورت دوره ای یا مستمر در کارگاه عملیات ساختمانی باشد. مجری شخصی است حقیقی یا حقوقی که مسولیت اجرای پروژه را مطابق نقشه های تهیه شده توسط طراح بر عهده دارد و عملکرد آن دائم توسط ناظر بررسی می شود. بغیر از عوامل فوق در هر پروژه، مالک یا  کارفرما نیز به عنوان صاحب اصلی پروژه  و بهره بردار آن شناخته می شود که در واقع سرمایه گذار اصلی پروژه است.