شرکتهای حقوقی نظام مهندسی و افزایش سهمیه
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۲۱:۳۴ eye 3030

به منظور انجام طراحی و نظارت پروژه‌های بزرگ به لحاظ متراژ، شرکتهای حقوقی نظام مهندسی شکل می‌گیرند. رشته، پایه و صلاحیت یک شرکت حقوقی وابسته به ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت است. ارکان شرکتهای حقوقی نظام مهندسی شامل: مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره، اعضای شاغل و سایر شرکای شرکت هستند. هر یک از اعضا وظایف و مسولیتهای خاص خود را دارند. شرکتهای حقوقی نظام مهندسی می‌توانند در هر چهار رشته مربوط به ساختمان شامل عمران، معماری، برق و مکانیک فعالیت کنند. البته برخی شرکتها نیز در هفت رشته نظام مهندسی که شامل ترافیک، نقشه برداری و شهرسازی علاوه بر رشته‌های فوق هستند فعالیت دارند. اما تعداد این شرکتها با توجه به کم بودن کار برای آنها محدود است. برای اینکه شرکت صلاحیت فعالیت در هر رشته را داشته باشد، باید حداقل دو نفر عضو حقیقی در آن رشته وجود داشته باشند. این دو نفر می‌توانند دارای پایه یکسان یا متفاوت باشند. بر اساس اینکه شرکت در طول یک سال قصد دارد چه میزان طراحی و نظارت انجام دهد، شرکت خود پایه این دو نفر را انتخاب می‌کند. به عنوان مثال چنانچه دو نفر عضو مکانیک دارای پایه ارشد باشند، در مجموع 40000 مترمربع ضربدر یک ضریب بزرگتر از واحد را وارد شرکت می‌کنند. حال اگر همین دو نفر پایه 3 باشند، در مجموع 16000 مترمربع ضربدر یک ضریب بزرگتر از واحد را وارد شرکت می‌کنند. بالاترین پایه عضو حقیقی در هر رشته، پایه شرکت در آن رشته را مشخص می‌کند. بنابراین در حالت اول، پایه شرکت در مکانیک ارشد، و در حالت دوم پایه 3 می‌گردد.
چنانچه یک شرکت هر چهار رشته عمران، معماری، برق و مکانیک را داشته باشد، ضریب بزرگتر از واحد 1/9 در متراژهای کلیه نفرات عضو شرکت ضرب شده و متراژهای آنها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر هر عضو حقیقی تعداد ده سهمیه کار دارد که با وارد شدن در شرکت، تعداد آن به 20 افزایش می‌یابد. محدودیتهای ارتفاعی شخص حقوقی برای انجام طراحی، مشابه محدودیت ارتفاعی اشخاص حقیقی برای طراحی است. به عنوان مثال چنانچه یک شرکت حقوقی بخواهد طراحی یک ساختمان بلندتر از ده طبقه را انجام دهد، باید پایه شرکت در عمران ارشد باشد. یعنی باید یکی از اعضای حقیقی عمران، دارای پایه ارشد باشد. اسامی تمامی اعضای هیئت مدیره و شاغل در پشت پروانه حقوقی شرکت همراه با سمت و متراژ کار آنها نوشته می‌شود.