مالیات بر درآمد حقوقی کردن پروانه اشتغال برای مهندس
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۴:۲۱ eye 2288

با توجه به اینکه شرکت از سهمیه و ظرفیت پروانه اشتغال مهندس در طول یک سال مالی استفاده می کند و در قرارداد فی مابین نیز قید می‌گردد که مالیات استفاده از سهمیه بر عهده شرکت است، با این وجود تکلیف مالیاتی مهندس در قبال درآمد اخذ شده از بابت حقوقی کردن پروانه اشتغال آیا مشمول مالیات می‌گردد یا خیر؟
معمولا تمام مهندسان درادارات مالیاتی پرونده دارند. اگر مهندس به صورت حقیقی از پروانه استفاده کند، بابت کل میزان طراحی و نظارت انجام شده در طی یک سال باید اظهارنامه مالیاتی تکمیل کرده و میزان درآمد خود را به دارایی اعلام کند. چرا که دارایی از طریق شهرداری و نظام مهندسی در جریان کارهای انجام شده توسط مهندس قرار گرفته و کتمان آن باعث جریمه برای مهندس خواهد شد. اما وقتی پروانه مهندس در یک شرکت حقوقی است، هیچ کاری به اسم مهندس در نظام مهندسی و یا شهرداری ثبت نشده و تمام آنها به نام شرکت ثبت می‌گردد. لذا مهندس اختیاری در ارائه سند مالیاتی ندارد و مالیاتی نیز متوجه او نیست. با این وجود ممکن است شرکت هزینه انجام شده از بایت حقوقی کردن پروانه اشتغال را جزو هزینه های خود همراه با شماره ملی مهندس به دارایی اعلام کند. در این صورت اگر مهندس درآمد ناشی از حقوقی کردن پروانه را به دارایی اعلام نکند، تخلف کرده و مشمول جریمه می‌شود. لذا بهتر است مهندس این درآمد را به دارایی اعلام نماید. البته هرساله مبالغ معاف از مالیات توسط ادارات دارایی اعلام می‌شود که معمولا این مقدار جزو معافیت های مالیاتی است و مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد.