نحوه استفاده از ظرفیت مهندس در شرکت و خروج از شرکت
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۴:۳۸ eye 1140

همیشه این سوال بین مهندسان وجود دارد که در یک شرکت حقوقی که جمعی از مهندسین پروانه‌دار در آن هستند، استفاده از ظرفیت و کاهش آن به هنگام ارجاع کار نظارت یا طراحی چگونه صورت می‌گیرد؟ آیا ابتدا از سهمیه مهندس ارشد شرکت کاسته می‌شود و به ترتیب به ظرفیت مهندسان دیگر می‌رسد یا نحوه محاسبه دیگری دارد؟ واقعیت این است که از سهمیه هیچکدام از مهندسین به صورت شخص حقیقی کاسته نمی‌شود و این سهمیه از ظرفیت شرکت که در شهرداری و نظام مهندسی ثبت شده است کاسته می‌شود. بنابراین اگر به هردلیلی مهندس قبل از اتمام قرارداد از شرکت خارج شود یا قرارداد آن در وسط سال پایان یابد، پس از خروج از شرکت می‌تواند از تمام ظرفیت حقیقی خود استفاده کند و کاری در ظرفیت حقیقی او وجود نخواهد داشت. معمولا شرکتها نیز در این شرایط شخصی دیگری را جایگزین فرد خارج شده از شرکت می‌کنند.