فراخوان ارسال مقاله چهارمین شماره نشریه انجمن طراحان شهری ایران
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۱۶:۰۳ eye 301

موضوع مقالات:

محله معاصر؛ چالش‌ها و راهکارها

موضوع شماره چهارم به نقل از تحریریه نشریه:

دفتر چهارم از نشریه انجمن طراحان شهری به موضوع محله معاصر؛ چالش‌ها و راهکارها خواهد پرداخت. این موضوع به نوعی در امتداد موضوع شماره سوم با عنوان کوچه و خیابان محلی است. محله در واقع یک حوزه هویتی مستقل است که فارغ از تقسیم بندی‌های رسمی شهرداری، در ذهن شهروندان ترسیم شده و رسمیت می‌یابد.

در این شماره از نشریه انجمن طراحان شهری با دریافت یادداشت‌های شما در این زمینه، به بازگو کردن مسائل واقعی و ایده‌های کاربردی برآمده از تجارب تلخ و شیرین ارسالی بر خواهیم آمد. امید است در انتها با ایجاد یک تضارب آرای سودمند به نوعی ادبیات مشترک و تفاهم نظری فراگیر دست یابیم تا جامعه طراحان شهری با حساسیت و دقت نظر بیشتری به مداخله در این سطح از طراحی بپردازند. لذا خواهشمند است مطالب، ایده‌ها و اندیشه‌های خود را تا انتهای اردیبهشت در اختیار ما قرار دهید.

 

مهلت ارسال مقالات و یادداشت ها: تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

ایمیل جهت ارسال مقالات  safavi@iuda.org

سایت مرتبط: www.iuda.org