تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی اسفند ماه 1399
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۶:۲۵ eye 290

با توجه به شیوع کرونا و تمهیدات اتخاذ شده جهت رعایت حقوق مودیان مالیاتی پیرو بخشنامه 200/98/41 مورخ 98/05/08 ، 200/98/45 مورخه 98/05/27، 200/98/65 مورخه 98/07/08، 200/98/69 مورخه 98/07/30 و 200/98/87 مورخه 98/09/27: 
مودیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خرداد ماه 99 پرداخت نمایند به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه 1398 از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود. 
همچنین مودیانی که برگ مالیاتی قطعی آن ها از تاریخ 98/11/12 ابلاغ گردیده است حداکثر چنانچه تا تاریخ 99/03/31 نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند مشمول حکم بند (2) بخشنامه شماره 200/98/45 مورخه 98/05/27 خواهند بود.