مشاوره پروانه اشتغال

رشته: عمران
صلاحیت: طراحی و نظارت
پایه: ارشد
تاریخ پایان اعتبار: 1402/10/10
کد: C43
قیمت: 35,000,000 تومان
3 سال پیش
رشته: عمران
صلاحیت: اجرا
پایه: سه
تاریخ پایان اعتبار: 1402/02/07
کد: C42
قیمت: 20,000,000 تومان
3 سال پیش
رشته: عمران
صلاحیت: نظارت
پایه: سه
تاریخ پایان اعتبار: 1402/02/07
کد: C41
قیمت: 25,000,000 تومان
3 سال پیش
رشته: مکانیک
صلاحیت: طراحی و نظارت
پایه: یک
تاریخ پایان اعتبار: 1400/03/07
کد: C38
قیمت: 0 تومان
3 سال پیش
رشته: عمران
صلاحیت: نظارت
پایه: سه
تاریخ پایان اعتبار: 1401/09/14
کد: C37
قیمت: 13,000,000 تومان
3 سال پیش
رشته: مکانیک
صلاحیت: نظارت
پایه: سه
تاریخ پایان اعتبار: 1401/12/12
کد: C36
قیمت: 10,000,000 تومان
4 سال پیش
رشته: برق
صلاحیت: نظارت
پایه: سه
تاریخ پایان اعتبار: 1401/08/04
کد: C35
قیمت: 7,000,000 تومان
4 سال پیش
رشته: برق
صلاحیت: طراحی و نظارت
پایه: ارشد
تاریخ پایان اعتبار: 1400/07/05
کد: C29
قیمت: 60,000,000 تومان
4 سال پیش
رشته: برق
صلاحیت: طراحی و نظارت
پایه: ارشد
تاریخ پایان اعتبار: 1401/11/24
کد: C26
قیمت: 45,000,000 تومان
4 سال پیش
رشته: برق
صلاحیت: طراحی و نظارت
پایه: دو
تاریخ پایان اعتبار: 1400/05/12
کد: C25
قیمت: 18,000,000 تومان
4 سال پیش
رشته: معماری
صلاحیت: اجرا
پایه: دو
تاریخ پایان اعتبار: 1402/12/10
کد: C24
قیمت: 30,000,000 تومان
4 سال پیش
رشته: برق
صلاحیت: طراحی
پایه: سه
تاریخ پایان اعتبار: 1402/12/12
کد: C23
قیمت: 17,000,000 تومان
4 سال پیش
رشته: مکانیک
صلاحیت: نظارت
پایه: دو
تاریخ پایان اعتبار: 1401/11/01
کد: C22
قیمت: 20,000,000 تومان
4 سال پیش
رشته: برق
صلاحیت: نظارت
پایه: سه
تاریخ پایان اعتبار: 1400/02/23
کد: C21
قیمت: 10,000,000 تومان
4 سال پیش
رشته: عمران
صلاحیت: نظارت
پایه: سه
تاریخ پایان اعتبار: 1401/07/07
کد: C19
قیمت: 10,000,000 تومان
4 سال پیش
رشته: برق
صلاحیت: اجرا
پایه: دو
تاریخ پایان اعتبار: 1400/01/10
کد: C17
قیمت: 34,000,000 تومان
4 سال پیش
رشته: مکانیک
صلاحیت: طراحی و نظارت
پایه: یک
تاریخ پایان اعتبار: 1400/01/03
کد: C16
قیمت: 30,000,000 تومان
4 سال پیش
رشته: عمران
صلاحیت: اجرا
پایه: ارشد
تاریخ پایان اعتبار: 1400/01/01
کد: C15
قیمت: 42,000,000 تومان
4 سال پیش
رشته: عمران
صلاحیت: طراحی و نظارت
پایه: ارشد
تاریخ پایان اعتبار: 1400/01/01
کد: C14
قیمت: 35,000,000 تومان
4 سال پیش
رشته: برق
صلاحیت: طراحی و نظارت
پایه: سه
تاریخ پایان اعتبار: 1400/01/08
کد: C13
قیمت: 16,000,000 تومان
4 سال پیش
رشته: مکانیک
صلاحیت: طراحی
پایه: دو
تاریخ پایان اعتبار: 1399/12/26
کد: C12
قیمت: 17,000,000 تومان
4 سال پیش
رشته: معماری
صلاحیت: اجرا
پایه: ارشد
تاریخ پایان اعتبار: 1400/01/26
کد: C11
قیمت: 47,000,000 تومان
4 سال پیش
رشته: عمران
صلاحیت: طراحی و نظارت
پایه: ارشد
تاریخ پایان اعتبار: 1399/12/24
کد: C10
قیمت: 37,000,000 تومان
4 سال پیش